سرای ابریشم

تیزری ساده با محوریت ایجاد فضایی کنجکاوانه در مخاب به مناسبت افتتاح سرای ابریشم گلستان فرش ماشینی ایران

 
به اشتراک بگذارید!