روش ما

فرایــند کـــاری در ایده پـــروران رونـد استاندارد و مشخصی دارد که آگاهی از آن میتواند همکاری با برندها را تسهیل کند. کار بـا سفارش اگهی آغاز میشود و بعد از آن گامهای مشخص دیگری برداشته میشود.

Copyright 2014 © Ide Parvaran All rights reserved
Design By Ide Parvaran - Powered By Atiehpardaz Co.