منش ما

اخــلاق اسـت؛ سالهاســـت که به آن پایبند بوده ایم.
صداقت است؛ فرصت های تبلیــغاتی را کاملا با شما در میــــان میگذاریم.
تعهد است؛ آنچه میگوییم را عمل میکنیم. فراتر از عمل حرف نمیزنیم.
رفاقت است؛ رفاقت درون شرکتی را، راه رسیدن به رفاقت با برندها میدانیم.
کار تیمی است؛ چون همه ما در کنار هم برای برند انرژی مــیگذاریم.
و مهمتر از همه احترام است؛ زیرا رقابت سالم با رقبا را فدای سودآوری نمیکنیم.

Copyright 2014 © Ide Parvaran All rights reserved
Design By Ide Parvaran - Powered By Atiehpardaz Co.